Mikä on ADHD?

Mikä on ADHD?

ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriö)

ADHD -henkilö; lapsi, nuori tai aikuinen voi olla ylivilkas ”vipeltäjä”, flegmaattinen ”unelmoija” tai näiden yhdistelmä.

ADHD on neurologinen, aivojen välittäjäaineiden toiminnan erilaisuudesta johtuva ominaisuus.  Aivojen välittäjäaineista dopamiinin lisäksi mm. noradrenaliini ja serotoniini vaikuttavat ADHD -piirteisiin. ADHD -henkilön aivoissa, joillakin osin,  aktivaatio on matalampaa kuin suurimmalla osalla muista ihmisistä. Korjatakseen tätä puutetta ADHD -henkilö alkaa huomaamattaan liikehtiä levottomasti, puuhastella asiaankuuluimattomia juttuja, puhua pälpättää tai vaipua unelmiinsa. Aivojen aktivaatiotason nostaminen on edellytys oppimiselle.

ADHD on synnynnäinen piirre. Se siis periytyy eikä häviä iän myötä. Lapsuuden ylivilkkaus voi toki vähentyä aikuistuessa, mutta keskittymisvaikeudet kuitenkin säilyvät. Stressi, masennus, epäedulliset elämänolosuhteet, ikääntyminen, vaihdevuodet ja aivosairaudet jopa lisäävät oirehtimista.

ADHD on ominaisuus, joka vaikeuttaa arjen- ja elämänhallintaa monin tavoin, mikäli ympäristön vaatimukset ja henkilön vahvuudet eivät ole tasapainossa. Aikuisiällä haittaavat eniten  erilaiset toiminnanohjauksen ongelmat.

ADHD:llä ei ole mitään tekemistä henkilön älykkyyden kanssa. Monet ADHD -lapset ja aikuiset ovat jopa keskimääräistä lahjakkaampia ja luovempia. Lahjakkuusprofiili tosin on monesti epätasainen. Oppimiseen keskittymisvaikeuksilla kuitenkin on suuri vaikutus. Tästä syystä useimmat alisuoriutuvat opinnoissaan suhteessa älykkyyteensä. Opintojen keskeyttäminen tai venyminen on hyvin tyypillistä.

Suomessa arvioidaan olevan n. 5 % väestöstä eli 250 000 ADHD -henkilöä.

Viimeisimpien tutkimusten mukaan ADHD on lähes yhtä yleinen naisilla kuin miehillä.

ADHD -aikuinen on parhaimmillaan:

 • poikkeuksellisen elinvoimainen
 • hyvin kekseliäs ja mielikuvitusrikas, ei tyydy valmiisiin ratkaisuihin
 • keskimääräistä uteliaampi, ottaa selville asiat yksityiskohtaisesti ja laajasti useilta eri alueilta
 • voimakkaasti tunteva ja empaattinen
 • poikkeuksellisen kyvykäs painamaan asioita mieleensä ja muistamaan yksityiskohtia.
 • nopea oivaltamaan
 • taipuvainen hyväksymään toisten heikkouksia ja antamaan anteeksi.
 • halukas ottamaan riskejä, ei pelkää muutoksia ja nauttii haasteista
 • nopeasti toipuva, vaikka kohtaa suuriakin takaiskuja.
 • energinen, luova, innokas ja motivoiva.

ADHD -aikuinen on pahimmillaan:

 • keskittymiskyvytön, lyhytjännitteinen ja huolimaton (alisuoriutuja älykkyydestään huolimatta)
 • muistamaton (hukkaa tavaroitaan, ei pidä lupauksiaan, unohtelee tapaamiset ja tärkeätkin tehtävät)
 • aloitekyvytön, huono organisoimaan ja priorisoimaan (lukuisia keskeneräisiä projekteja, alati myöhässä)
 • impulsiivinen, itsepäinen, riidanhakuinen ja sietää huonosti pettymyksiä (vaikeuksia ihmissuhteissa)
 • kyvytön arvioimaan oman toimintansa seurauksia ja omien voimiensa riittävyyttä
 • vireystilaltaan joko yliaktiivinen tai alavireinen, tai mieliala vaihtelee (sekoitetaan helposti masennukseen tai maanis-depressiivisyyteen)
 • juuttuu itseään kiinnostaviin aiheisiin (ylikeskittyy, ei osaa lopettaa) tai negatiivisiin ajatuksiin ja tunteisiin
 • töksäyttelijä (selittää epäselvästi ja unohtelee sanoja), jatkuvasti äänessä ja keskeyttää muiden puheen
 • tapaturma-altis törmäilijä
 • helposti addiktoituva (kahvi, tupakka, netti, shoppailu, seksi, alkoholi, huumeet jne…) ja ylivelkaantuva
 • epäsuotuisissa olosuhteissa, vailla tukea ja hoitoa, työkyvytön, sosiaalisesti eristäytynyt ja voi eksyä rikoksen poluille